Amravati Talathi Question Paper Of Marathi Subject (2013 Bharti)

Amravati Talathi Recruitment Question Paper

As we posted before Amravati Talathi Bharti Question Paper Of English Subject, now we are again posting amravati recruitment previous question paper set of english subject for the preparation of talathi exams. As we know that talathi bharti question paper revision is the most important revision for talathi exams. Due to that reason we are going to post this question paper, which is from exam of talathi of amravati district.

Amravati Talathi Recruitment

This amravati talathi recruitment consists of all the syllabus required for the district level government exams. So we are giving basic all the information which is required for talathi exams. Due to this you can rank well to qualify for the post of talathi or clerk post. This previous question papers of amravati talathi exam will posting for complete guidance of exam pattern.

Click Here For Ratnagiri Talathi Bharti Question Paper of English Subject

Amravati Talathi Bharti Sample Questions of Marathi (Exam 2013)

Congratulations - you have completed Amravati Talathi Bharti Sample Questions of Marathi (Exam 2013). You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
'आम्हा मुलांना कोण विचारतो ? या वाक्यातील विशेषनाचा प्रकार सांगा.
A
दर्शक विशेषण
B
प्रश्नार्थक विशेषण
C
सर्वनामिक विशेषण
D
यापैकी नाही
Question 2
'मी नककीच क्रिकेट शिकेन.' या वाक्यातील अर्थ कोणता ?
A
आज्ञार्थ
B
विध्यर्थ
C
संकेतार्थ
D
यापैकी नाही
Question 3
'चूक' या शब्दाचे अनेकवचन रूप सांगा.
A
चूका
B
चुकी
C
चूक
D
यापैकी नाही
Question 4
'हरी' या नामाचा प्रकार ओळखा.
A
विशेषणाम
B
सामान्यनाम
C
धातुसाधित नाम
D
यापैकी नाही
Question 5
'खोंड' या शब्दाचे लिंग कोणते ?
A
नपुसकलिंग
B
स्त्रीलिंग
C
पुल्लिंग
D
यापैकी नाही
Question 6
'दंगामस्ती' हा शब्द खालीलपैकी कोणत्या प्रकारात मोडतो ?
A
फारशी + मराठी
B
मराठी + फारसी
C
फारसी + फारशी
D
यापैकी नाही
Question 7
'सारखा' हे कोणत्या प्रकारचे उभयान्वयी अव्यय आहे ?
A
तुलना वाचक
B
योग्यतावाचक
C
संबंध वाचक
D
यापैकी नाही
Question 8
'म्हणून' हे कोणत्या प्रकारचे उभयान्वयी अव्यय आहे ?
A
स्वरूपबोधक
B
न्यूनत्वबोधक
C
विकल्प बोधक
D
यापैकी नाही
Question 9
'नोकरीस' यातील विभक्तीचा प्रकार कोणता ?
A
तृतीया
B
चतुर्थी
C
सप्तमी
D
यापैकी नाही
Question 10
'तू गाणे गातोस.' या वाक्यातील प्रयोग ओळखा.
A
कर्तरी
B
भावे
C
यापैकी नाही
Question 11
खालीलपैकी चुकीचा पर्याय निवडा.
A
बही: + अंग = बहिरंग
B
तेजस + कण = तेज : कण
C
सम + गती = संमती
D
यापैकी नाही
Question 12
'गरीब' या शब्दाचे सामान्यरूप कोणते ?
A
गरीबी
B
गरिबास
C
गरिबाने
D
यापैकी नाही
Question 13
'दलाल' हा शब्द कोणत्या भाषेतून मराठी भाषेत आला आहे ?
A
कानडी
B
हिन्दी
C
फारशी
D
यापैकी नाही
Question 14
'आज वेळ मिळाला तर मी गाणे शिकेन.' ह्या वाक्याचा प्रकार कोणता ?
A
मिश्र वाक्य
B
संयुक्त वाक्य
C
(केवल = मिश्र) वाक्य
D
यापैकी नाही
Question 15
'ही मूर्ती खूप सुंदर आहे.' या वाक्याचे उद्गारार्थी वाक्यात रूपांतर करा.
A
किती सुंदर मूर्ती आहे ही !
B
वा ! खूप सुंदर मूर्ती आहे ही !
C
कोण सुंदर मूर्ती आहे ही !
D
यापैकी नाही
Question 16
पाच मुखी परमेश्वर' या म्हणीचा समर्पक अर्थ काय ?
A
कोठेही गेले तरी स्वभाव सारखाच
B
पंच म्हणतील तो निर्णय
C
सर्वत्र परिस्थिति एकसारखी असते
D
यापैकी नाही
Question 17
'कृपण' या शब्दाचा विरुद्ध अर्थी शब्द कोणता ?
A
कृतघ्न
B
उदार
C
अवकृपा
D
यापैकी नाही
Question 18
'मुलाहिजा बाळगणे' या वाक्यप्रचाराचा अर्थ काय ?
A
पर्वा करणे
B
सांभाळ करणे
C
द्वेष असणे
D
यापैकी नाही
Question 19
खालीलपैकी शुद्ध शब्द कोणता ?
A
विनंती
B
उर्मी
C
ऊहापोह
D
यापैकी नाही
Question 20
अनेक गोष्टीत एकाच वेळी लक्ष देणारा म्हणजे .........
A
आगंतुक
B
हुरहुन्नरी
C
अष्टावधानी
D
यापैकी नाही
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 20 questions to complete.

Do You Want To Solve More Question Papers of Talathi Bharti? Then Please Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *