Satara Talathi Recruitment Question Paper Of Marathi Subject

Satara Talathi Recruitment Question Paper

As we posted before Satara Talathi Bharti Question Paper Of English Subject, now we are again posting satara talathi recruitment previous question paper set of english subject for the preparation of talathi exams. As we know that talathi bharti question paper revision is the most important revision for talathi exams. Due to that reason we are going to post this question paper, which is from exam of talathi of satara district.

Satara Talathi Recruitment

This satara talathi recruitment consists of all the syllabus required for the district level government exams. So we are giving basic all the information which is required for talathi exams. Due to this you can rank well to qualify for the post of talathi or clerk post. This previous question papers of satara talathi exam will posting for complete guidance of exam pattern.

Click Here For Nagpur Talathi Bharti Question Paper of Marathi Subject

Satara Talathi Bharti Sample Questions of Marathi

Congratulations - you have completed Satara Talathi Bharti Sample Questions of Marathi. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
'बाज' हा प्रत्यय पुढीलभाषेतून मराठीने स्वीकारला आहे.
A
संस्कृत
B
फारसी
C
हिन्दी
D
यापैकी नाही
Question 2
'वानर' शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप ओळखा.
A
वानरीन
B
वानरी
C
वानरिण
D
यापैकी नाही
Question 3
'एकाचवेळी अनेक गोष्टीत बरोबर लक्ष ठेवणारा' या शब्द समुहासाठी एक शब्द निवडा.
A
अष्टावधाणी
B
प्रसांगावधाणी
C
हजरजवाबी
D
कुशल
Question 4
ज्याला कर नाही त्याला डर कसली ? या वाक्यातील अधोरेखित शब्दाचा प्रकार ओळखा.
A
भावकर्तुक क्रियापदे
B
शब्दयोगी अव्यये
C
स्थलवाचक क्रियाविशेषण
D
धातुसाधित नामे
Question 5
'अस्खलित' या शब्दाचा अर्थ खालीलपैकी कोणत्या पर्यायाने स्पष्ट केला आहे ?
A
न थांबता काम करणारा
B
अगदी अस्सल असा
C
आवडणारी गोष्ट
D
आदरणीय असा
Question 6
'भिक्षुकी' या शब्दाचा प्रकार ओळखा.
A
शब्दयोगी अव्यय
B
भाववाचक नाम
C
सामान्य नाम
D
कालवाचक नाम
Question 7
खालील पर्यायापैकी' सातत्यदर्शक क्रियाविशेषण अव्यय' ओळखा.
A
वारंवार
B
हल्ली
C
दिवसभर
D
क्षणोक्षणी
Question 8
'आईला थोडे बरे नाही बाकी सर्व ठीक' - या वाक्यातील अधोरेखित शब्द प्रकार ओळखा .
A
उभयान्वयी अव्यय
B
क्रियाविशेषण
C
साधित क्रियापद
D
सामान्य नाम
Question 9
खालीलपैकी कोणत्या वाक्यातील क्रियापद हे प्रयोजक क्रियापद म्हणून वापरले आहे ?
A
मला रोज दोन मैल चालवते
B
आई त्या मुलाला हसवते
C
खेड्यातील माणसे आता बरीच पुढारली
D
ती शेवटी व्यवसायात स्थिरावला
Question 10
पुढे दिलेल्या शब्दांतून शब्दाचे शुद्ध रूप लिहा.
A
हस्तसमुद्रीक
B
हस्तसामुद्रिक
C
हस्त्सामुद्रिक
D
हस्तमुद्रिक
Question 11
पुढे दिलेल्या पर्यायातील कोणता शब्द हा द्वंद्वं समासाचे उदाहरण आहे ?
A
बटाटेवडा
B
कंबरपट्टा
C
अहिनकुल
D
तोंडपाठ
Question 12
'मधुने लाडू खाल्ला असेल' - या वाक्याचा काळ ओळखा.
A
अपूर्ण भविष्यकाळ
B
पूर्ण वर्तमानकाळ
C
पूर्ण भविष्यकाळ
D
अपूर्ण वर्तमानकाळ
Question 13
पेटती ज्योत- यातील अधोरेखित पेटती या शब्दाचा प्रकार ओळखा .
A
गुणवचक क्रियाविशेषण
B
धातुसाधित नाम
C
यापैकी नाही
D
धातुसाधित विशेषण
Question 14
'अडकित्ता' हा शब्द कोणत्या भाषेतून आला आहे ?
A
हिंदी
B
कानडी
C
फारसी
D
गुजराती
Question 15
'पेशवा' हा शब्द कोणत्या भाषेतून आला आहे ?
A
कानडी
B
गुजराती
C
फारसी
D
हिंदी
Question 16
'लंबोदर व पीतांबर' ही खालीलपैकी कोणत्या समासाची उदाहरणे आहेत ?
A
बहुव्रीहि समास
B
तत्पुरुष समास
C
द्वंद्वं समास
D
यापैकी नाही
Question 17
खालीलपैकी कोणता पर्यायाला 'अव्ययीभाव' समासाचे उदाहरण होईल ?
A
बटाटेवडा
B
तोंडपाठ
C
बेमालूम
D
पंचवटी
Question 18
'शिक्षकांनी विद्यार्थ्याला शिकवावे' - या वाक्यातील प्रयोग ओळखा.
A
कर्तरी प्रयोग
B
भावे प्रयोग
C
कर्मणी प्रयोग
D
यापैकी नाही
Question 19
'भरत म्हणून एक राजा होऊन गेला' - या वाक्यातील अधोरेखित शब्दाचा प्रकार कोणता ?
A
कारणबोधक उभयान्वयी अव्यय
B
स्वरूपबोधक उभयान्वयी अव्यय
C
परिणामबोधक उभयान्वयी अव्यय
D
उपदेशबोधक उभयान्वयी अव्यय
Question 20
'मला फक्त शंभर रुपये हवेत' - या वाक्यातील फक्त या शब्दाचा प्रकार ओळखा.
A
सार्वनामिक विशेषण
B
साधित क्रिया विशेषण
C
संग्रहवाचक शब्दयोगी अव्यय
D
केवलप्रयोगी अव्यय
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 20 questions to complete.

Do You Want To Solve More Question Papers of Talathi Bharti? Then Please Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *